Graphic Design 12, 1963

Content includes:
Alexandre Alexeieff / Masaru Katsumi
Louis Dorfsman and CBS / Katsumi Katsuta Naka Ikko Kazumasa Nagai
Design Policy of Geigy / Masaru Katsumi
parade of light
Japan Design Committee
Printing Design Laboratory ⑫ / Hayakawa Design Office staff (Tadahito Nadamoto, Teijiro Nakaide, Masamichi Obama, Takao Yamada, Tsugutsugu Obashira)
World Rookie Prospects ⑫ / Masaru Katsumi
 Heinz Waibl
Yoshiko Hirohashi
Koichiro Inagaki
Portfolio World Bibliography

Graphic Design 12, 1963. Cover design by Atsuko Anzai
Graphic Design 12, 1963. Cover design by Atsuko Anzai

Explore More Graphic Design Artefacts

From the design archive:
From the design archive:
From the design archive:
From the design archive:
From the design archive:
From the design archive: