Graphic Design 2, 1960. Cover design by Yoshio Hayakawa

Graphic Design 02, 1960

Content includes:
Masashiro Yamaguchi Works Space and Composition / Katsue Kitazono
Olivetti Design Policy / Masaru Katsumi
Yoshio Hayakawa Works Artist/Designer / Jun Hamamura
Print Design Laboratory ② Trump / Tadao Ujihara, Ensuke Kawasaki, Tadashi Ohashi, Akira Uno
Unsun Carta / Ichitaro Kondo
Abstraction and Design / Masaru Katsumi
Children’s Design Children’s Calligraphy / Noriaki Fujisawa
’60 Calendar / Kohei Sugiura, Ikko Narahara

Graphic Design 2, 1960. Cover design by Yoshio Hayakawa
Graphic Design 2, 1960. Cover design by Yoshio Hayakawa

 

Graphic Design 2, 1960 Inner
Graphic Design 2, 1960 Inner

 

Graphic Design 2, 1960 Inner
Graphic Design 2, 1960 Inner

Explore More

From the design archive: