Graphic Design 4, 1961. Cover design by Ryuichi Yamashiro

Graphic Design 04, 1961

Content includes:
Shiko Munakata Print / Soichi Tominaga
Designer of Saul Bass Space Time / Masaru Katsumi
Printing Design Laboratory ④ Picture Book / Shigeo Fukuda
Ryuichi Yamashiro Works / Masaru Katsumi
Yoichi Midorikawa Landscapes of Europe
Nissenbi’s 10-Year History/Kiyoshi Awazu, Mitsuo Katsui, Shunichiro Komori

Graphic Design 4, 1961. Cover design by Ryuichi Yamashiro
Graphic Design 4, 1961. Cover design by Ryuichi Yamashiro

Explore More

From the design archive: