Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

Kohei Miura was at Lubalin, Delpire & Cie.

Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991
Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

 

Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991
Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

 

Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991
Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

 

Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991
Logo Art by Kohei Miura, Bijutsu Shuppansha, 1991

Explore More