Designer: Henryk Tomaszewski

From the design archive:
From the design archive:
From the design archive: