Graphic Design 3, 1960. Cover design by Hiroshi Hara

Graphic Design 03, 1960

Content includes:
Design Policy of the World Design Conference/Hiroshi Hara
Max Huber Works / Masaru Katsumi
Max Bill’s / Shutaro Mukai
“Bruno Munari” Silhouette of Munari / Shuzo Takiguchi
Design by Issei Nagata Gyotaku / Yusaku Kamekura
Stone Buddhist Rubbed Works by Otosaburo Moriizumi/Toraro Saito
Children’s design
Printing Design Laboratory ③ 8 EP jacket / Tsutomu Ejima, Makoto Wada, Shigeo Fukuda, Koichiro Inagaki, Tsunehisa Kimura, Iwao Hosoya, Kiyoshi Awazu, Kuniomi Uematsu
Jazz and Design / Masaru Katsumi

Graphic Design 3, 1960. Cover design by Hiroshi Hara
Graphic Design 3, 1960. Cover design by Hiroshi Hara

 

Graphic Design 3, 1960 Inner
Graphic Design 3, 1960 Inner

 

Graphic Design 3, 1960 Inner
Graphic Design 3, 1960 Inner

Explore More

From the design archive: